REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád stanoví pravidla a postupy pro řešení reklamací a stížností klientů společnosti APOS CONSULT s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno – Štýřice, IČO: 29231591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka C 67287 (dále jen „společnost“).

1.    Obecné zásady

Reklamační řád stanoví postupy a procesy pro podávání a vyřizování reklamací a stížností klientů společnosti a jejich evidenci. Společnost vede vnitřní evidenci o všech přijatých reklamacích a stížnostech, o způsobu jejich řešení, o výsledcích šetření a informacích předávaných klientovi, včetně data přijetí, data zpracování a data informování o výsledku řešení reklamace či stížnosti.

Reklamační řád je uveřejněn na internetových stránkách www.aposconsult.cz/reklamacni-rad a je rovněž k dispozici v listinné podobě v sídle společnosti.

2.    Podání reklamace nebo stížnosti

Klient může reklamaci či stížnost podat několika způsoby a to:

a) písemnou formou na adresu: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno – Štýřice

b) emailem: centrala@aposconsult.cz

c) telefonicky: +240 737 224 455

d) prostřednictvím poradce společnosti

e) prostřednictvím smluvního partnera společnosti (obvykle pojišťovna, investiční společnost, penzijní společnost, banka apod.)

Reklamace/stížnost musí obsahovat:

a) Jméno, příjmení klienta a kontaktní email nebo poštovní adresu, na kterou bude zaslán výsledek šetření reklamace nebo stížnosti. V případě, že jde o právnickou osobu, uvádí se obchodní firma, název a adresa jejího sídla, kontaktní osoba.

b) Popis případu s uvedením údajů nezbytných pro řešení reklamace či stížnosti a popis způsobu, jak byl klient dotčen na svých právech.

c) Přílohy obsahující dokumentaci k podání (kopie smluv, záznamu z jednání atd.)

3.    Průběh řešení

Reklamace či stížnost je po doručení společnosti předána odpovědnému pracovníkovi, který zajistí její zaevidování a řešení.

Reklamace a stížnosti jsou vyřizovány v pořadí dle jejich přijetí.

Lhůta pro vyřízení reklamace či stížnosti je 30 kalendářních dnů od přijetí podání. V případě, že ze závažných důvodů nelze vyřídit daný případ ve výše uvedené lhůtě, je klient o této skutečnosti včas informován.

Společnost si vyhrazuje právo vyžádat od klienta doplnění reklamace či stížnosti tak, aby bylo umožněno její úspěšné vyřešení. V takovém případě je pozastavena lhůta k vyřízení případu do doby doručení doplňujících údajů klientem. Pokud však klient do 10 kalendářních dnů nedoručí do společnosti doplňující údaje k danému případu vyžádané společností, podání reklamace či stížnosti může být zamítnuto pro jeho nekompletnost.

4.    Informování klienta o výsledku řešení

Klient je ve výše uvedené lhůtě 30 kalendářních dnů od přijetí reklamace informován o výsledku řešení reklamace, a to emailem, který klient uvedl, nebo písemně na adresu uvedenou v jím zaslané reklamaci nebo stížnosti. Rozhodující je den odeslání výsledku reklamace či stížnosti.

V případě, že výsledek řešení případu bude zaslán na klientem uvedenou adresu a klient dopis s výsledkem řešení nepřevezme, považuje se za doručený v den, kdy je doručen zpět do společnosti.

Pokud je reklamace nebo stížnost podána prostřednictvím smluvního partnera (tj. partnera, jejichž produkty společnost nabízí), společnost informuje o výsledku řešení reklamace či stížnosti pouze tohoto partnera, prostřednictvím kterého byla reklamace nebo stížnost podána. 

5.    Zvláštní ustanovení

Průběh řešení reklamací a stížností uvnitř společnosti je stanoven vnitřním předpisem určeným pouze pro vnitřní potřebu společnosti.

 

Reklamace nebo stížnost bude odmítnuta pokud:

a) Případ popsaný v reklamaci nebo stížnosti se netýká společnosti, jí nabízených služeb ani produktů ani jejích poradců,

b) Reklamace nebo stížnost neobsahuje veškeré potřebné náležitosti (zejména se jedná o identifikaci klienta a srozumitelnost jeho podání) a klient je nedoplnil ani v dodatečné přiměřené lhůtě 10 kalendářních dnů,

c) Nebudou-li předloženy doklady, prokazující oprávněnost opakované reklamace, a reklamovaná vada plnění nebude ani jinak prokázána,

d) Ve věci rozhodl soud či jiný orgán veřejné moci nebo řízení ve věci samé bylo před takovým orgánem zahájeno.

Pokud je klient podávající reklamaci či stížnost spotřebitelem, může v případě nespokojenosti s řešením svého případu kontaktovat příslušný orgán pověřený mimosoudním řešením sporů. Tímto orgánem je:

  • Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú. jako subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti neživotního pojištění. Není určena k řešení spotřebitelských sporů v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. „povinné ručení“). Spory jiného druhu v oblasti finančních služeb náležejí do působnosti Finančního arbitra.

Bližší informace o bezplatném řešení sporu před ombudsmanem najdete zde: www.ombudsmancap.cz. Kontaktovat lze ombudsmana datovou schránkou: i4ymwu8, emailem: kancelar@ombudsmancap.cz, telefonicky: +420 602 273 096, nebo písemně na adrese:
Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1.

  • Finanční arbitr pro oblast finančních služeb uvedených v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména pro spory týkající se nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, investičních služeb, životního pojištění, stavebního spoření, penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření a panevropského osobního penzijního produktu.

Na Finančního arbitra se lze obrátit bezplatně prostřednictvím www.finarbitr.cz, kde najdete příslušné formuláře podání, datovou schránkou: qr9ab9x, emailem: arbitr@finarbitr.cz, telefonicky: +420 257 042 070, nebo písemně na jeho adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1

  • Česká obchodní inspekce v případech, kdy není dána působnost finančního arbitra.
    Bližší kontaktní informace a internetový formulář podání na www.coi.cz.
  • Řešení sporů online je další možností na úrovni EU (včetně Norska, Islandu a Lichtenštejnska) v rámci spotřebitelských sporů vnitrostátních i přeshraničních, které se týkají zboží či služby zakoupené přes internet v rámci výše uvedených zemí. Stížnost lze podat bezplatně v českém jazyce prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na stránkách Evropské komise (zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS ). Platí pouze pro spotřebitelské smlouvy uzavřené online na dálku.

Se svojí reklamací či stížností se klient může obrátit také na Českou národní banku (dále jen „ČNB“), a to v záležitostech, které se týkají dodržování zákazu používání nekalých praktik, zákazu diskriminace spotřebitele, povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení, povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku atd. ČNB nerozhoduje o předmětu sporu. Podáním se zabývá výhradně z hlediska, zda byly dodrženy právní předpisy, na které ČNB dohlíží. ČNB je možné kontaktovat: prostřednictvím příslušného formuláře na: www.cnb.cz, datovou schránkou: 8tgaiej, emailem: podatelna@cnb.cz, telefonicky na tel.: 224 411 111, písemně na adresu ústředí: Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1.

Tento reklamační řád je účinný od 11. května 2022.

Služby pro jednotlivce a rodinySlužby pro podnikatele a firmy

 
KONTAKTY

APOS CONSULT s.r.o.

Pražákova 1008/69
639 00 Brno – Štýřice

tel.: +420 737 224 455
e-mail: centrala@aposconsult.cz

ukázat na mapě

 

Podívejte se, co o nás říkají naši klienti

Záleží nám na dlouhodobé spokojenosti našich klientů. Chcete se k nim přidat? Kontaktujte nás a najděte svého finančního poradce.

„Spolehlivá a smysluplná dlouhodobá spolupráce pro mě i mou rodinu. Velmi si cením Michalova ochotného a vstřícného přístupu. Jednoduše dávám 10 z 10.“

David Vambera

„Tomáš je upřímný, ochotný a zapálený poradce a kamarád. Pomohl mi vždy s každým problémem, se kterým jsem za ním přišel. Skvělá spolupráce.“

Jakub Kocian

„Spolupracuji s Tomášem už 10 let. Vždy dobře poradí, vše vysvětlí. Má takový lidský, příjemný přístup. Spolupráce doposud bezproblémová, jsem spokojen.“

Petr Sigmund

„Od Tomáše dostávám vždy upřímný pohled na věc. Ne vždy se mi líbí, ale vždy ocením jeho přístup. Zodpovídá za to, co slíbí. Taková spolupráce mi dává smysl.“

Jan

"Martina rychle a spolehlivě komunikuje. Známe se už dlouho, a přesto jsme stále ve spojení a cením si její ochoty pomoci v různých finančních situacích."

Jan Komárek

"Je příjemné, jak je Martina vždy připravena mi pomoci v době, kdy potřebuji něco vyřešit. Komunikuje vstřícně, aktivně a dokáže věci dobře vysvětlit."

Adam Hibelbauer

"Bez ohledu na to, co jsem potřeboval, Tomáš vždycky dokázal najít řešení a vše mi jednoduše vysvětlil. Spolupráce s ním je jednoduše perfektní. Neměnil bych."

David Píše

"Vždy mi v otázce financí stačí číslo na Michala, a to je příjemné. Dokáže se s pomocí svého tymu o věci postarat svědomitě a rychle."

Robert Flek

"Spolupráce je jednoduše výborná. Je to člověk spolehlivý a orientující se v oboru, takže vždy dotáhne do konce všechno, co si domluvíme."

Zouhar Dušan

"Splehlivost, praktická a efektiní komunikace, svědomité řešení zadaných kroků. Jednoduše spokojenost, jak po lidské, tak profesionální stránce."

Sprisl Jan

"Je skvělé, že se problému začal věnovat hned. Považuji ho za člověka na svém místě, protože i když situace nebyla lehká, tak nepolevoval v hledání řešení."

Bohumil Rástočný

Sjednejte si schůzku