Informace pro klienty APOS Consult s.r.o.

Distribuce pojištění a zajištění

INFORMAČNÍ LIST SAMOSTATNÉHO ZPROSTŘEDKOVATELE POJIŠTĚNÍ

Společnost APOS CONSULT s.r.o., IČ: 29231591, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 67287 (dále jen „společnost“ nebo „zprostředkovatel“) jako samostatný zprostředkovatel pojištění vykonává činnost zprostředkování pojištění jako pojišťovací agent (pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu na základě písemné smlouvy) nebo jako pojišťovací makléř (pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka na základě písemné smlouvy se zákazníkem). Jakožto pojišťovací zprostředkovatel má podle § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění povinnost sdělit zákazníkům následující informace, které se vztahují na výkon činnosti zprostředkovatele jako pojišťovacího agenta (pro výkon činnosti jako pojišťovacího makléře se mohou některé níže uvedené informace lišit a budou zákazníkovi sděleny jiným vhodným způsobem):

   I. Komunikace a kontaktní údaje

Při zprostředkování pojištění jedná společnost jako samostatný zprostředkovatel prostřednictvím svých vázaných zástupců. Zákazníci se tak mohou na společnost obracet prostřednictvím svého poradce (vázaného zástupce) nebo:

  • osobně na kontaktní adrese společnosti: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
  • telefonicky na čísle: +420 737  224 455
  • emailem na adrese: centrala@aposconsult.cz

   II. Ověření oprávnění

Informace o společnosti jako samostatném zprostředkovateli, seznam pojišťoven, jejichž pojištění společnost zprostředkovává včetně dalších informací o těchto poskytovatelích, a o vázaných zástupcích společnosti je možné ověřit v registru vedeném ČNB na adrese (zadat „přímé vyhledání“): https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz

Na této adrese je rovněž uveden postup k vyhledání a ověření registrace daného subjektu. Na požádání je povinnost předložit osvědčení o registraci.

 III. Zprostředkovávané služby

Společnost uzavírá se zákazníky smlouvy o pojištění jménem a na účet pojišťoven, jejichž seznam je uveřejněn v registru ČNB (viz bod II. výše).

Smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím poradců (vázaných zástupců) společnosti, se kterými má společnost uzavřenu písemnou smlouvu, a kteří jsou zapsáni v seznamu vázaných zástupců společnosti vedeného ČNB a mají oprávnění uzavírat smlouvy o pojištění.

   IV. Zákonné povinnosti  zprostředkovatele

Společnost nepřijímá pojistné od zákazníků a nepodílí se na vyplácení pojistných plnění.

Společnost nesmí: a) přijmout peněžitou výhodu, která může vést k porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují ke zprostředkování pojištění; b) nabídnout nebo poskytnout peněžitou výhodu, která může vést k porušení povinností stanovených právními předpisy vztahujícími se ke zprostředkování pojištění. Jedná se zejména o neobvyklé úplaty v souvislosti se zprostředkováním pojištění, neobvyklé úplaty za poskytnutí služby, neopodstatněné výhody finanční, materiální a nemateriální.

Společnost nesmí zprostředkovávat jednotlivé pojištění jako pojišťovací makléř a pojišťovací agent.

   V. Odměna

Společnost je za zprostředkování pojištění odměňována prostřednictvím provizí od pojišťoven, které se odvíjí v případě sjednání nové pojistné smlouvy od výše sjednaného pojistného (čím vyšší pojistné, tím vyšší provize) nebo v případě změny pojištění na základě navýšení pojistného (čím vyšší navýšení pojistného, tím vyšší provize). Vázaný zástupce společnosti je pak odměňován podílem na provizi, kterou společnost obdrží od pojišťovny. Zákazník neplatí vázanému zástupci ani společnosti žádnou odměnu, protože ta je již zahrnuta v provizi od pojišťovny, resp. v ceně pojištění.

   VI. Začleňování rizik týkající se udržitelnosti do pojišťovacího poradenství

Rizikem týkajícím se udržitelnosti se rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Tato rizika obdobně jako jiná další relevantní rizika vrámci pojišťovacího poradenství začleňuje společnost do svého pojišťovacího poradenství především odpovídajícím výběrem produktů (s ohledem na jejich podkladová aktiva) s důrazem na odbornou péči a ochranu zákazníků. V tomto procesu společnost vychází z dostupných dat, které poskytují tvůrci těchto produktů a dalších dostupných informací. 

Společnost pak přistupuje krizikům týkajícím se udržitelnosti stejně jako k ostatním rizikům, které souvisí shodnotou investice a její návratností. Při poskytování pojišťovacího poradenství jsou dále kromě jiných preferencí (investiční cíl, tolerance kriziku, schopnost nést ztráty a finanční situace zákazníka) zjišťovány i preference zákazníků voblasti udržitelnosti a následně doporučovány investice nejlépe vyhovující všem zjištěným preferencím. Primárně i vkonečném důsledku tak závisí zejména na zákazníkovi, zda, která, a do jaké míry má zájem při výběru vhodné investice zohlednit rizika týkající se udržitelnosti.

Vrámci hodnocení rizik společnost posuzuje i pravděpodobné dopady rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost investice, přičemž zohledňuje krátkodobý i dlouhodobý horizont. Vobou případech dochází k výsledkům, že pravděpodobný dopad rizik týkajících se udržitelnosti na hodnotu investice nebo na podmínky její návratnosti závisí na mnoha okolnostech a není možné jej vžádném případě spolehlivě určit. 

Zákazník má právo se informovat nadopady na udržitelnost a rizika týkající se udržitelnosti ukonkrétního produktu a společnost mu je sdělí nazákladě informací od producenta.

   VII. Další informace

Společnost nemá přímý ani nepřímý podíl, který by převyšoval 10 %, na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý ani nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

   VIII. Stížnosti a reklamace, orgán dohledu a mimosoudní řešení sporů

Postup vyřizování stížností a reklamací je uveden v Reklamačním řádu, který je dostupný na www.aposconsult.cz/reklamacni-rad.

V případě nespokojenosti zákazníka s předchozím řešením své stížnosti či reklamace, může kontaktovat příslušný orgán pověřený mimosoudním řešením sporů.

Stížnost na jednání společnosti, jejího poradce nebo poskytovatele pojištění může zákazník podat také příslušnému orgánu dohledu, kterým je Česká národní banka (ČNB). ČNB nerozhoduje o předmětu sporu, ale podáním se zabývá výhradně z hlediska, zda byly dodrženy právní předpisy, na které ČNB dohlíží. ČNB je možné kontaktovat: prostřednictvím příslušného formuláře na: www.cnb.cz, datovou schránkou: 8tgaiej, emailem: podatelna@cnb.cz, telefonicky na tel.: 224 411 111, písemně na adresu ústředí: Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1.

Spory lze řešit mimosoudně prostřednictvím Finančního arbitra nebo prostřednictvím Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú.:

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú. je určená k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti neživotního pojištění. Není určena k řešení spotřebitelských sporů v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. „povinné ručení“). Spory jiného druhu v oblasti finančních služeb (např. životní pojištění) náležejí do působnosti Finančního arbitra.

Bližší informace o bezplatném řešení sporu před ombudsmanem najdete zde: www.ombudsmancap.cz. Kontaktovat lze ombudsmana na telefonu +420 602 273 096, emailem na kancelar@ombudsmancap.cz nebo osobně na adrese Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1.

Finanční arbitr řeší mimo jiné spory týkající se nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění a další druhy sporů. Bližší informace o bezplatném řešení sporu před Finančním arbitrem najdete na www.finarbitr.cz, kde jsou dostupné příslušné formuláře podání. Na Finančního arbitra se lze obrátit datovou schránkou: qr9ab9x, emailem: arbitr@finarbitr.cz, telefonicky: +420 257 042 070, nebo písemně na jeho adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.

Únor 2024

Informace o udržitelnosti v oblasti finančních služeb

Společnost APOS CONSULT s.r.o., IČ: 29231591, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, spisová značka C 67287 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „společnost“) jako finanční poradce tímto zveřejňuje informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého finančního poradenství, a to na základě čl. 3 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení SFDR“).

Udržitelnost ve smyslu tohoto nařízení zahrnuje otázky environmentální, sociální a oblast správy a řízení. Udržitelností v kontextu investic se pak rozumí taková investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Rizikem týkajícím se udržitelnosti se pak dle nařízení SFDR rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Společnost pak přistupuje k rizikům týkajícím se udržitelnosti stejně jako k ostatním rizikům, které souvisí s hodnotou investice a její návratností.

V roli finančního poradce poskytující finanční poradenství zajišťuje společnost začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého finančního poradenství především odpovídajícím výběrem produktů s ohledem na zákazníkovy preference v oblasti udržitelnosti. V tomto procesu společnost vychází z dostupných dat, které poskytují tvůrci těchto produktů a dalších dostupných informací a dále z dat zjištěných od zákazníka.

Zásady odměňování společnosti nijak nezohledňují dopady na udržitelnost poskytovaného poradenství.

PROHLÁŠENÍ O HLAVNÍCH NEPŘÍZNIVÝCH DOPADECH POJIŠŤOVACÍHO PORADENSTVÍ NA FAKTORY UDRŽITELNOSTI:

Společnost APOS CONSULT s.r.o., IČ: 29231591, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, spisová značka C 67287 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „společnost“) jako finanční poradce tímto zveřejňuje informace o zohledňování hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti ve svém pojišťovacím poradenství, a to na základě čl. 4 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení SFDR“).

Při poskytování pojišťovacího poradenství postupuje společnost s odbornou péčí a v nejlepším zájmu zákazníka. Před poskytnutím pojišťovacího poradenství společnost vyhodnocuje zákazníkovy znalosti a zkušenosti, jeho rizikovou toleranci, schopnost nést ztrátu, finanční situaci, investiční cíle a jeho preference v oblasti udržitelnosti. Preference týkající se udržitelnosti se zjišťují prostřednictvím otázek v investičním dotazníku v patřičném detailu vč. těch, kdy zákazník může vyjádřit své preference pro produkty, které zohledňují hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti dle nařízení SFDR, a to v oblastech, které jsou pro něj důležité. Pokud zákazník vyjádří své preference ohledně nepřiznivých dopadů na faktory udržitelnosti, pak jsou mu doporučeny pouze produkty, které jeho preference splňují. Například zvolí-li zákazník v rámci investičního dotazníku, že chce, aby jeho investice zohledňovala nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti v oblasti emisí skleníkových plynů, pak mu jsou doporučeny pouze ty produkty, které tyto dopady zohledňují. Pokud by nebyl žádný produkt vyhovující zákazníkovým preferencím v oblasti udržitelnosti k dispozici, je zákazník upozorněn, že není produkt, který by splňoval jeho požadavky a má možnost své preference v oblasti udržitelnosti upravit.

Tvůrci produktů, ke kterým společnost poskytuje pojišťovací poradenství, mají jakožto účastníci finančního trhu vlastní rozsáhlé povinnosti vyplývající z nařízení SFDR, vztahující se k hlavním nepříznivým dopadům jejich investičních rozhodnutí. Pokud hlavní nepříznivé dopady tvůrci zohledňují, jsou povinni na svých internetových stránkách zveřejňovat patřičné prohlášení dle nařízení EU 2022/1288. Pokud jsou informace k produktu ohledně hlavních nepříznivých dopadech k dispozici, pak jsou také zohledněny i výše popsaným způsobem v rámci poskytovaného pojišťovacího poradenství.

Společnost v současné době neřadí a nevybírá produkty na základě konkrétní metodologie ukazatelů hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, či kritérií nebo prahových hodnot vycházejících z hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, a to i v souvislosti s postupně zveřejňovanými a zpracovávanými informacemi účastníky finančního trhu, a současně se začleňovanou problematikou hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti z pozice investičních rozhodnutí i pojišťovacího poradenství. Doporučení konkrétních produktů je v diskreci každého jednotlivého poradce, přičemž je limitováno pouze potřebami a požadavky zákazníka, jeho preferencemi týkajícími se udržitelnosti, dostupnými informacemi zveřejňovanými tvůrci produktů k jednotlivým produktům a výsledném posouzení všech těchto faktorů.

Vysvětlení pojmů k udržitelnosti

Udržitelnost – sociální cíl, který umožňuje lidem dlouhodobě koexistovat na Zemi. Tento termín má různé definice. V každodenním použití se udržitelnost často zaměřuje na řešení hlavních environmentálních problémů, včetně změny klimatu, ztráty biodiverzity, ztráty ekosystémových služeb, degradace půdy a znečištění vzduchu a vody. Podle Oxford English Dictionary je udržitelnost definována jako “vlastnost být environmentálně udržitelný; míra, do jaké je proces nebo podnikání schopné pokračovat, aniž by došlo k dlouhodobému vyčerpání přírodních zdrojů.“

Udržitelná investice – investice do ekonomické aktivity, která přispívá k environmentálnímu nebo sociálnímu cíli, za předpokladu, že investice významně neškodí žádnému environmentálnímu nebo sociálnímu cíli a že investované společnosti dodržují řádné postupy v oblasti správy a řízení.

Rizika týkající se udržitelnosti – událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Preference udržitelnosti – priority zákazníka týkající se udržitelnosti při investování do konkrétních finančních nástrojů. Tyto priority vyjadřuje zákazník především prostřednictvím svých odpovědí v rámci investičního dotazníku.

Faktory udržitelnosti (ESG) – ESG faktory udržitelnosti jsou kritéria používaná k hodnocení environmentálních, sociálních a správních aspektů společnosti:

  • Environmentální (E) faktory se týkají dopadu, který má společnost na životní prostředí. To může zahrnovat otázky jako je změna klimatu, zachování biodiverzity, řízení odpadů a vody, ochrana přírody a znečištění.
  • Sociální (S) faktory se týkají způsobu, jakým společnosti spravují své vztahy se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a komunitami, ve kterých působí. To může zahrnovat otázky jako jsou lidská práva, pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost na pracovišti a zapojení do komunity.
  • Správní (G) faktory se týkají způsobu řízení společnosti. To zahrnuje otázky jako jsou struktura vedení společnosti, odměny pro vedení, transparentnost a odpovědnost.

Tyto faktory mohou ovlivnit finanční výkon společnosti a její dlouhodobou udržitelnost.

Hlavní nepříznivé dopady na udržitelnost (PAI) – nejvýznamnější negativní dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti týkající se environmentálních, sociálních a pracovních záležitostí, dodržování lidských práv, protikorupčních a proti-úplatkových záležitostí.

Taxonomie EU – je klasifikační systém, který stanovuje seznam environmentálně udržitelných ekonomických aktivit. Neuvádí však seznam sociálně udržitelných ekonomických aktivit. Udržitelné investice s environmentálním cílem mohou být v souladu s taxonomií nebo ne.

Světle zelená investice / investice sledující faktory udržitelnosti alespoň doplňkově – typ investice (fondu) dle čl. 8 nařízení SFDR, který podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nemá jako svůj cíl udržitelnou investici. Světle zelené investice jsou tedy ty, které podporují určité environmentální nebo sociální charakteristiky, ale jejich hlavním cílem není dosáhnout udržitelné investice. To znamená, že tyto investice mohou přispívat k určitým environmentálním nebo sociálním cílům, ale nejsou primárně zaměřeny na dosažení udržitelnosti.

Tmavě zelená investice / investice provádějící udržitelné investice jako svůj hlavní cíl – typ investice (fondu) dle čl. 9 nařízení SFDR, který má jako svůj cíl udržitelnou investici. Tmavě zelené investice jsou tedy ty, které mají jako svůj hlavní cíl dosáhnout udržitelné investice. To znamená, že tyto investice jsou primárně zaměřeny na dosažení udržitelnosti.

Důležitá legislativa:

  • Nařízení SFDR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb
  • Nařízení o taxonomii – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088

 

Březen 2024      

Investiční služby

Společnost APOS CONSULT s.r.o., IČ: 29231591, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 67287, je v oblasti poskytování investičních služeb od 03.07.2023 vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele OK KLIENT a.s., IČ:29185114, se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno, web: www.okklient.cz

Informace o společnosti APOS CONSULT s.r.o. a jejím oprávnění je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky v tomto ODKAZU

Další právní informace pro klienty najdete přímo na webových stránkách společnosti OK KLIENT a.s. ODKAZ 

Aktualizace ke dni 4.7.2023

Doplňkové penzijní spoření

Společnost APOS CONSULT s.r.o., IČ: 29231591, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 67287, je v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření od 21.09.2023 vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele OK KLIENT a.s., IČ: 29185114, se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno, web: www.okklient.cz.

Informace o společnosti APOS CONSULT s.r.o. a jejím oprávnění je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na adrese: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz (zadat „přímé vyhledání“).

Další právní informace pro klienty najdete přímo na webových stránkách společnosti OK KLIENT a.s. zde https://www.okklient.cz/ok-klient/povinne-informace

Aktualizace ke dni 26.9.2023


Spotřebitelské úvěry

Společnost APOS CONSULT s.r.o., IČ: 29231591, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 67287, je v oblasti zprostředkování spotřebitelského úvěru od 07.09.2023 vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele OK KLIENT a.s., IČ: 29185114, se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno, web: www.okklient.cz.

Informace o společnosti APOS CONSULT s.r.o. a jejím oprávnění je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na adrese: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz (zadat „přímé vyhledání“).

Další právní informace pro klienty najdete přímo na webových stránkách společnosti OK KLIENT a.s. zde https://www.okklient.cz/ok-klient/povinne-informace

Aktualizace ke dni 8.9.2023

Podívejte se, co o nás říkají naši klienti

Záleží nám na dlouhodobé spokojenosti našich klientů. Chcete se k nim přidat? Kontaktujte nás a najděte svého finančního poradce.

„Spolehlivá a smysluplná dlouhodobá spolupráce pro mě i mou rodinu. Velmi si cením Michalova ochotného a vstřícného přístupu. Jednoduše dávám 10 z 10.“

David Vambera

„Tomáš je upřímný, ochotný a zapálený poradce a kamarád. Pomohl mi vždy s každým problémem, se kterým jsem za ním přišel. Skvělá spolupráce.“

Jakub Kocian

„Spolupracuji s Tomášem už 10 let. Vždy dobře poradí, vše vysvětlí. Má takový lidský, příjemný přístup. Spolupráce doposud bezproblémová, jsem spokojen.“

Petr Sigmund

„Od Tomáše dostávám vždy upřímný pohled na věc. Ne vždy se mi líbí, ale vždy ocením jeho přístup. Zodpovídá za to, co slíbí. Taková spolupráce mi dává smysl.“

Jan

"Martina rychle a spolehlivě komunikuje. Známe se už dlouho, a přesto jsme stále ve spojení a cením si její ochoty pomoci v různých finančních situacích."

Jan Komárek

"Je příjemné, jak je Martina vždy připravena mi pomoci v době, kdy potřebuji něco vyřešit. Komunikuje vstřícně, aktivně a dokáže věci dobře vysvětlit."

Adam Hibelbauer

"Bez ohledu na to, co jsem potřeboval, Tomáš vždycky dokázal najít řešení a vše mi jednoduše vysvětlil. Spolupráce s ním je jednoduše perfektní. Neměnil bych."

David Píše

"Vždy mi v otázce financí stačí číslo na Michala, a to je příjemné. Dokáže se s pomocí svého tymu o věci postarat svědomitě a rychle."

Robert Flek

"Spolupráce je jednoduše výborná. Je to člověk spolehlivý a orientující se v oboru, takže vždy dotáhne do konce všechno, co si domluvíme."

Zouhar Dušan

"Splehlivost, praktická a efektiní komunikace, svědomité řešení zadaných kroků. Jednoduše spokojenost, jak po lidské, tak profesionální stránce."

Sprisl Jan

"Je skvělé, že se problému začal věnovat hned. Považuji ho za člověka na svém místě, protože i když situace nebyla lehká, tak nepolevoval v hledání řešení."

Bohumil Rástočný

Sjednejte si schůzku