Informace pro klienty APOS Consult s.r.o.

Distribuce pojištění a zajištění

INFORMAČNÍ LIST SAMOSTATNÉHO ZPROSTŘEDKOVATELE POJIŠTĚNÍ

Společnost APOS CONSULT s.r.o., IČ: 29231591, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 67287 (dále jen „společnost“ nebo „zprostředkovatel“) jako samostatný zprostředkovatel pojištění vykonává činnost zprostředkování pojištění jako pojišťovací agent (pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu na základě písemné smlouvy) nebo jako pojišťovací makléř (pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka na základě písemné smlouvy se zákazníkem). Jakožto pojišťovací zprostředkovatel má podle § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění povinnost sdělit zákazníkům následující informace, které se vztahují na výkon činnosti zprostředkovatele jako pojišťovacího agenta (pro výkon činnosti jako pojišťovacího makléře se mohou některé níže uvedené informace lišit a budou zákazníkovi sděleny jiným vhodným způsobem):

I. Komunikace a kontaktní údaje

Při zprostředkování pojištění jedná společnost jako samostatný zprostředkovatel prostřednictvím svých vázaných zástupců. Zákazníci se tak mohou na společnost obracet prostřednictvím svého poradce (vázaného zástupce) nebo:

osobně na kontaktní adrese společnosti: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
telefonicky na čísle: +420 731 980 505
emailem na adrese: centrala@aposconsult.cz
II. Ověření oprávnění
Informace o společnosti jako samostatném zprostředkovateli, seznam pojišťoven, jejichž pojištění společnost zprostředkovává včetně dalších informací o těchto poskytovatelích, a o vázaných zástupcích společnosti je možné ověřit v registru vedeném ČNB na adrese (zadat „přímé vyhledání“): https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz

Na této adrese je rovněž uveden postup k vyhledání a ověření registrace daného subjektu. Na požádání je povinnost předložit osvědčení o registraci.

III. Zprostředkovávané služby
Společnost uzavírá se zákazníky smlouvy o pojištění jménem a na účet pojišťoven, jejichž seznam je uveřejněn v registru ČNB (viz bod II. výše).

Smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím poradců (vázaných zástupců) společnosti, se kterými má společnost uzavřenu písemnou smlouvu, a kteří jsou zapsáni v seznamu vázaných zástupců společnosti vedeného ČNB a mají oprávnění uzavírat smlouvy o pojištění.

IV. Zákonné povinnosti zprostředkovatele

Společnost nepřijímá pojistné od zákazníků a nepodílí se na vyplácení pojistných plnění.

Společnost nesmí: a) přijmout peněžitou výhodu, která může vést k porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují ke zprostředkování pojištění; b) nabídnout nebo poskytnout peněžitou výhodu, která může vést k porušení povinností stanovených právními předpisy vztahujícími se ke zprostředkování pojištění. Jedná se zejména o neobvyklé úplaty v souvislosti se zprostředkováním pojištění, neobvyklé úplaty za poskytnutí služby, neopodstatněné výhody finanční, materiální a nemateriální.

Společnost nesmí zprostředkovávat jednotlivé pojištění jako pojišťovací makléř a pojišťovací agent.

V. Odměna

Společnost je za zprostředkování pojištění odměňována prostřednictvím provizí od pojišťoven, které se odvíjí v případě sjednání nové pojistné smlouvy od výše sjednaného pojistného (čím vyšší pojistné, tím vyšší provize) nebo v případě změny pojištění na základě navýšení pojistného (čím vyšší navýšení pojistného, tím vyšší provize). Vázaný zástupce společnosti je pak odměňován podílem na provizi, kterou společnost obdrží od pojišťovny. Zákazník neplatí vázanému zástupci ani společnosti žádnou odměnu, protože ta je již zahrnuta v provizi od pojišťovny, resp. v ceně pojištění.

VI. Rizika týkající se udržitelnosti a jejich začleňování

Společnost prohlašuje, že v rámci poskytovaného poradenství a zprostředkovávaných pojistných produktů je zohledňován jejich dopad na udržitelnost (environmentální, sociální nebo oblast správy a řízení) ve smyslu nařízení EU č. 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, částečně. Společnost má omezený rozsah činnosti a omezenou nabídku produktů, přičemž informace o nabízených produktech a zohledňování udržitelnosti při tvorbě produktů závisí na pojišťovnách. Společnost proto aktuálně v rámci svého poradenství začleňuje rizika týkající se udržitelnosti a zohledňuje dopady na udržitelnost částečně. Pokud je společnosti známo, že zprostředkované produkty prosazují principy a cíle udržitelnosti, a zároveň zákazník vyjádřil v rámci povinné předsmluvní dokumentace (obvykle v rámci investičního dotazníku) zájem o produkty zohledňující dopady na udržitelnost, pak jsou mu přednostně doporučeny a v požadovaném rozsahu pouze takové produkty, a to za předpokladu, že jimi společnost disponuje v rámci své nabídky a vyhovují jiným požadavkům zákazníka (např. jsou vhodné i z hlediska toleranci k riziku, investičního horizontu anebo finanční situaci zákazníka). Zákazník má právo se informovat na dopady a rizika týkající se udržitelnosti u konkrétního produktu a společnost mu je sdělí na základě informací od producenta. Zásady odměňování společnosti nijak nezohledňují dopady na udržitelnost poskytovaného poradenství. Pravděpodobný dopad rizik týkajících se udržitelnosti na hodnotu investice nebo na podmínky její návratnosti závisí na mnoha okolnostech a není možné jej spolehlivě určit.

VII. Další informace

Společnost nemá přímý ani nepřímý podíl, který by převyšoval 10 %, na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý ani nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

VIII. Stížnosti a reklamace, orgán dohledu a mimosoudní řešenní sporů

Postup vyřizování stížností a reklamací je uveden v Reklamačním řádu, který je dostupný na www.aposconsult.cz/reklamacni-rad.

V případě nespokojenosti zákazníka s předchozím řešením své stížnosti či reklamace, může kontaktovat příslušný orgán pověřený mimosoudním řešením sporů.

Stížnost na jednání společnosti, jejího poradce nebo poskytovatele pojištění může zákazník podat také příslušnému orgánu dohledu, kterým je Česká národní banka (ČNB). ČNB nerozhoduje o předmětu sporu, ale podáním se zabývá výhradně z hlediska, zda byly dodrženy právní předpisy, na které ČNB dohlíží. ČNB je možné kontaktovat: prostřednictvím příslušného formuláře na: www.cnb.cz, datovou schránkou: 8tgaiej, emailem: podatelna@cnb.cz, telefonicky na tel.: 224 411 111, písemně na adresu ústředí: Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1.

Spory lze řešit mimosoudně prostřednictvím Finančního arbitra nebo prostřednictvím Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú.:

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú. je určená k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti neživotního pojištění. Není určena k řešení spotřebitelských sporů v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. „povinné ručení“). Spory jiného druhu v oblasti finančních služeb (např. životní pojištění) náležejí do působnosti Finančního arbitra.

Bližší informace o bezplatném řešení sporu před ombudsmanem najdete zde: www.ombudsmancap.cz. Kontaktovat lze ombudsmana na telefonu +420 602 273 096, emailem na kancelar@ombudsmancap.cz nebo osobně na adrese Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1.

Finanční arbitr řeší mimo jiné spory týkající se nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění a další druhy sporů. Bližší informace o bezplatném řešení sporu před Finančním arbitrem najdete na www.finarbitr.cz, kde jsou dostupné příslušné formuláře podání. Na Finančního arbitra se lze obrátit datovou schránkou: qr9ab9x, emailem: arbitr@finarbitr.cz, telefonicky: +420 257 042 070, nebo písemně na jeho adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.

Říjen 2023

Informace o udržitelnosti v oblasti finančních služeb

Společnost APOS CONSULT s.r.o., IČ: 29231591, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, spisová značka C 67287 vedená u Krajského soudu v Brně  (dále jen „společnost“) jako finanční poradce (samostatný zprostředkovatel pojištění) tímto zveřejňuje informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého finančního poradenství, a to na základě čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „nařízení“).

Udržitelnost ve smyslu tohoto nařízení zahrnuje otázky environmentální, sociální a zaměstnanecké, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství. Udržitelností v kontextu investic se pak rozumí taková investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Společnost věří v odpovědné investování, které má dopad nejen na prostředí, ve kterém žijeme, ale také na společnost jako celek, a má zájem přispívat k řešení globálních problémů, jak environmentálním, tak sociálním a lidsko-právním.  

Prohlášení o nepříznivých dopadech finančního (pojišťovacího) poradenství na faktory udržitelnosti:

V rámci finančního poradenství společnost spolupracuje s producenty, kteří společností nabízené produkty vytváří a informují o zohledňování udržitelnosti a zveřejňují jednotlivé faktory udržitelnosti. Z důvodu efektivnosti, kdy společnost má omezený rozsah činnosti a omezenou nabídku produktů, přičemž informace o nabízených produktech a zohledňování udržitelnosti při tvorbě produktů závisí na producentech, společnost aktuálně v rámci svého finančního poradenství zohledňuje dopady na udržitelnost částečně.  Pokud je společnosti známo, že zprostředkované produkty prosazují principy a cíle udržitelnosti, a zároveň  zákazník vyjádřil v rámci povinné předsmluvní dokumentace (obvykle v rámci investičního dotazníku) zájem o produkty zohledňující dopady na udržitelnost, pak jsou mu přednostně doporučeny a v požadovaném rozsahu pouze takové produkty, a to za předpokladu, že jimi společnost disponuje v rámci své nabídky a vyhovují jiným požadavkům zákazníka (např. jsou vhodné i z hlediska toleranci k riziku, investičního horizontu anebo finanční situaci zákazníka). Zákazník má právo se informovat na dopady a rizika týkající se udržitelnosti u konkrétního produktu a společnost mu je sdělí na základě informací od producenta. Zásady odměňování společnosti nijak nezohledňují dopady na udržitelnost poskytovaného poradenství.

Do budoucna závisí zohledňování dopadů na udržitelnost v rámci finančního poradenství především na spolupráci s producenty a míře detailu jimi poskytovaných informací. Jakmile producenti rozšíří detail jimi poskytovaných informací ohledně dopadů na udržitelnost jednotlivých finančních produktů, společnost v takovém případě zohlední rozšíření míry detailu týkající se dopadů na udržitelnost i v rámci jí poskytovaného finančního poradenství, o čemž by společnost zde včas informovala.

 

Informace a odkazy k jednotlivým producentům:

Allianz.cz

CPP.cz

CSOBPoj.cz

GeneraliCeska.cz

KOOP.cz

NN.cz

UNIQA.cz

Říjen 2023      

Investiční služby

Společnost APOS CONSULT s.r.o., IČ: 29231591, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 67287, je v oblasti poskytování investičních služeb od 03.07.2023 vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele OK KLIENT a.s., IČ:29185114, se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno, web: www.okklient.cz

Informace o společnosti APOS CONSULT s.r.o. a jejím oprávnění je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky v tomto ODKAZU

Další právní informace pro klienty najdete přímo na webových stránkách společnosti OK KLIENT a.s. ODKAZ 

Aktualizace ke dni 4.7.2023

Doplňkové penzijní spoření

Společnost APOS CONSULT s.r.o., IČ: 29231591, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 67287, je v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření od 21.09.2023 vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele OK KLIENT a.s., IČ: 29185114, se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno, web: www.okklient.cz.

Informace o společnosti APOS CONSULT s.r.o. a jejím oprávnění je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na adrese: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz (zadat „přímé vyhledání“).

Další právní informace pro klienty najdete přímo na webových stránkách společnosti OK KLIENT a.s. zde https://www.okklient.cz/ok-klient/povinne-informace

Aktualizace ke dni 26.9.2023


Spotřebitelské úvěry

Společnost APOS CONSULT s.r.o., IČ: 29231591, se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 67287, je v oblasti zprostředkování spotřebitelského úvěru od 07.09.2023 vázaným zástupcem samostatného zprostředkovatele OK KLIENT a.s., IČ: 29185114, se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno, web: www.okklient.cz.

Informace o společnosti APOS CONSULT s.r.o. a jejím oprávnění je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na adrese: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz (zadat „přímé vyhledání“).

Další právní informace pro klienty najdete přímo na webových stránkách společnosti OK KLIENT a.s. zde https://www.okklient.cz/ok-klient/povinne-informace

Aktualizace ke dni 8.9.2023

Podívejte se, co o nás říkají naši klienti

Záleží nám na dlouhodobé spokojenosti našich klientů. Chcete se k nim přidat? Kontaktujte nás a najděte svého finančního poradce.

„Spolehlivá a smysluplná dlouhodobá spolupráce pro mě i mou rodinu. Velmi si cením Michalova ochotného a vstřícného přístupu. Jednoduše dávám 10 z 10.“

David Vambera

„Tomáš je upřímný, ochotný a zapálený poradce a kamarád. Pomohl mi vždy s každým problémem, se kterým jsem za ním přišel. Skvělá spolupráce.“

Jakub Kocian

„Spolupracuji s Tomášem už 10 let. Vždy dobře poradí, vše vysvětlí. Má takový lidský, příjemný přístup. Spolupráce doposud bezproblémová, jsem spokojen.“

Petr Sigmund

„Od Tomáše dostávám vždy upřímný pohled na věc. Ne vždy se mi líbí, ale vždy ocením jeho přístup. Zodpovídá za to, co slíbí. Taková spolupráce mi dává smysl.“

Jan

"Martina rychle a spolehlivě komunikuje. Známe se už dlouho, a přesto jsme stále ve spojení a cením si její ochoty pomoci v různých finančních situacích."

Jan Komárek

"Je příjemné, jak je Martina vždy připravena mi pomoci v době, kdy potřebuji něco vyřešit. Komunikuje vstřícně, aktivně a dokáže věci dobře vysvětlit."

Adam Hibelbauer

"Bez ohledu na to, co jsem potřeboval, Tomáš vždycky dokázal najít řešení a vše mi jednoduše vysvětlil. Spolupráce s ním je jednoduše perfektní. Neměnil bych."

David Píše

"Vždy mi v otázce financí stačí číslo na Michala, a to je příjemné. Dokáže se s pomocí svého tymu o věci postarat svědomitě a rychle."

Robert Flek

"Spolupráce je jednoduše výborná. Je to člověk spolehlivý a orientující se v oboru, takže vždy dotáhne do konce všechno, co si domluvíme."

Zouhar Dušan

"Splehlivost, praktická a efektiní komunikace, svědomité řešení zadaných kroků. Jednoduše spokojenost, jak po lidské, tak profesionální stránce."

Sprisl Jan

"Je skvělé, že se problému začal věnovat hned. Považuji ho za člověka na svém místě, protože i když situace nebyla lehká, tak nepolevoval v hledání řešení."

Bohumil Rástočný

Sjednejte si schůzku