Informace pro klienty APOS Consult s.r.o.

Úvod Informace

Informace pro klienty APOS Consult s.r.o.

Právní řád České republiky ukládá společnosti APOS Consult s.r.o., se sídlem Holandská 878/2, Brno 639 00, IČO: 292 31 591, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 67287 (dále jen „Apos Consult“ nebo „APOS“) povinnost seznámit své klienty a potencionální klienty s následujícími informacemi. Tyto povinnosti vyplývají zejména z následujících právních předpisů:

 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 • Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření
 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
 • Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
 • Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

INVESTIČNÍ SLUŽBY

Informace pro klienty podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“).

Informace o investičním zprostředkovateli

APOS Consult je na základě registrace a vydaného osvědčení Českou národní bankou, se sídlem na Příkopě 28, Praha 1, 115 03, ze dne 3.9.2010 registrovaným investičním zprostředkovatelem dle ustanovení § 29 odst. 1 ZPKT.

Investiční služby

APOS poskytuje klientům následující investiční služby týkající se cenných papírů kolektivního investování:

 • přijímání a předávání pokynů

APOS ani jeho poradci (vázaní zástupci) neposkytují investiční službu poradenství.

Investiční služby jsou poskytovány prostřednictvím jednatelů nebo poradců (vázaných zástupců) APOS, se kterými má APOS uzavřenu písemnou smlouvu, a kteří jsou zapsáni v seznamu vázaných zástupců APOS vedeného Českou národní bankou.

APOS při poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů předává pokyny následujícím subjektům:

 • Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/14, Praha 1, IČO: 26442671
 • Cornhill Management, o.c.p., a.s., Mickiewiczova 2, Bratislava, Slovenská republika

 

Kontaktní údaje a způsob komunikace

Klienti se mohou na APOS obracet prostřednictvím svého poradce (vázaného zástupce) nebo:

 • osobně na kontaktní adrese společnosti: Komenského 373, Strakonice, 386 01
 • telefonicky na čísle:  +420 731 980 505
 • emailem na adrese: centrala@aposconsult.cz

Komunikace probíhá v českém jazyce.

 

Informace o zařazení klienta do kategorie

V souladu se ZPKT, je společnost APOS povinna provést kategorizaci zákazníka a určit, zda se jedná o profesionálního či neprofesionálního zákazníka.

Důvodem je zajištění potřebné úrovně ochrany u těch zákazníků, kteří nejsou profesionály a jako takoví nemají možnost opatřit si dostatečné množství a kvalitu informací potřebných pro kvalifikované investiční rozhodnutí. Naproti tomu u profesionálních klientů platí předpoklad, že mají potřebné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činili vlastní investiční rozhodnutí a řádně vyhodnocovali rizika, která v souvislosti s investicí podstupují. Nižší míra ochrany profesionálních zákazníků se týká zejména rozsahu poskytovaných informací ze strany investičního zprostředkovatele či odlišný způsob a míra prověřování přiměřenosti poskytnuté investiční služby.

 

Kategorie zákazníků

V souladu se ZPKT je zákazník zařazen do jedné z následujících kategorií:

1) Zákazník, který není profesionálním (neprofesionální zákazník)

2) Profesionální zákazník

3) Způsobilá protistrana

 

1) Neprofesionální zákazník

Neprofesionálním zákazníkem je osoba, která nesplňuje požadavky profesionálního zákazníka či způsobilé protistrany, tj. výše aktiv, vlastního kapitálu nebo čistého ročního obratu nedosahuje zákonem stanovené výše rozhodné pro zařazení do kategorie profesionálních zákazníků. Neprofesionálním zákazníkům je poskytnuta nejvyšší úroveň ochrany, a to především v oblasti informování zákazníků a vyžadování informací pro posouzení přiměřenosti a vhodnosti investiční služby poskytované APOS.

 

2) Profesionální zákazník

Profesionálním zákazníkem se dle § 2a ZPKT rozumí:

a) banka a instituce elektronických peněz,

b) spořitelní a úvěrní družstvo,

c) obchodník s cennými papíry,

d) pojišťovna,

e) zajišťovna,

f) investiční společnost,

g) investiční fond,

h) penzijní fond,

i) osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci,

j) osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,

k) osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. g) až i) nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,

l) právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu,

m) zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech a) až l),

n) stát nebo členský stát federace,

o) Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka a

p) Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce.

Profesionálním zákazníkem se dále rozumí

a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň 2 ze 3 kritérií, kterými jsou

 

 1. celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20 000 000 EUR,
 2. čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR,
 3. vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR,

 

b) zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která splňuje podmínky stanovené v písmenu a).

 

3) Způsobilá protistrana

Způsobilá protistrana je zvláštní kategorií v rámci skupiny profesionálních zákazníků, vůči které není APOS povinna při poskytování některých investičních služeb dodržovat pravidla jednání se zákazníky ve smyslu § 15 až 15r ZPKT.

 

Přestup mezi kategoriemi zákazníků

Ve smyslu § 2b ZPKT se zákazník může na vlastní žádost stát profesionálním zákazníkem, resp. může požádat, aby s ním jako s profesionálním zákazníkem bylo zacházeno.

Podmínkou pro přeřazení zákazníka do kategorie profesionálních zákazníků je splnění alespoň dvou ze tří následujících kritérií:

 

 • za každé z posledních čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí provedl na příslušném regulovaném trhu se sídlem v členském státě EU obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí,
 • velikost jeho majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR,
 • po dobu nejméně jednoho roku v souvislosti se svým zaměstnáním, povoláním nebo funkcí vykonával činnost v oblasti finančního trhu, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, které mají být poskytovány.

 

Přeřazením zákazníka do kategorie profesionálních zákazníků se snižuje míra ochrany zákazníka, jelikož se předpokládá, že zákazník dokáže přijímat vlastní investiční rozhodnutí a dokáže porozumět rizikům, která tato rozhodnutí přinášejí.

APOS při poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkající se cenných papírů kolektivního investování zařazuje své zákazníky za účelem poskytnutí vyšší míry ochrany do kategorie „neprofesionální zákazník“.

 

Informace o pravidlech proti střetu zájmů

APOS poskytuje své služby širokému spektru klientů a zároveň spolupracuje s řadou dalších osob, a proto nelze vždy bezpečně vyloučit hrozbu střetu zájmů. APOS proto přijímá následující opatření za účelem minimalizace rizik vyplývajících z potenciálního střetu zájmů. APOS kdykoli poskytne na žádost svých klientů podrobnější informace týkající se této problematiky.

APOS se snaží identifikovat všechny oblasti, ve kterých může dojít ke střetu zájmů. Jedná se zejména o:

- vztahy mezi APOS, jejími zaměstnanci a poradci (vázanými zástupci) na straně jedné a jejími klienty na straně druhé

-v ztahy mezi klienty APOS navzájem

Z obecného hlediska se jedná o situace, kdy sama společnost, zaměstnanec nebo poradce APOS má zájem na výsledku služby poskytované klientovi, který je odlišný od klientova zájmu na výsledku této služby, může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě, a to na úkor klienta, má motivaci upřednostnit zájem klienta před zájmy jiného klienta, provozuje stejnou podnikatelskou činnost jako klient (tj. jsou navzájem ve vztahu konkurence), apod.

 

Opatření přijatá za účelem minimalizace rizik z potenciálního střetu zájmů tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů klientů APOS zahrnují především:

- organizační a administrativní postupy zajišťující, aby od sebe byly odděleny obchody, mezi kterými může dojít ke střetu zájmů, a aby potenciálně citlivé aktivity zůstaly zachovány v tajnosti

- pravidla jednání zaměstnanců a poradců APOS, která mimo jiné vyžadují jednání zaměstnanců a poradců v zájmu klientů

- pravidla pro obchodování zaměstnanců s investičními nástroji na vlastní účet nebo na účet osoby blízké

- školení zaměstnanců týkající se výše uvedených požadavků

 

Informace o pobídkách, nákladech a poplatcích

V rámci poskytování investičních služeb ze strany APOS může docházet k tomu, že APOS poskytuje třetím stranám nebo od třetích stran přijímá pobídky, ať už se jedná o pobídky v peněžité či nepeněžité formě. Tyto pobídky přispívají ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a není tím dotčena jeho povinnost jednat v nejlepším zájmu svých klientů. Mezi standardní pobídky od třetích stran patří podíl na vstupních poplatcích (zprostředkovatelská provize), jehož výše obvykle odpovídá výši vstupního poplatku z daného realizovaného obchodu. Výše vstupního poplatku se vždy řídí platným ceníkem třetích stran, který je k dispozici na webových stránkách partnerských subjektů, a se kterými byl klient před poskytnutím investiční služby seznámen. Zprostředkovatelská provize pro APOS poskytnutá třetími stranami nikdy nepřevyšuje výši poplatku hrazeného klientem. APOS inkasuje od třetích stran i podíl na obhospodařovatelském poplatku, který je počítán z výše poplatků za správu podílového fondu, a APOS v závislosti na objemu zprostředkovaných investic náleží podíl na tomto poplatku ve výši 0-80 %

Za poskytnutí investiční služby nejsou ze strany APOS účtovány klientovi žádné poplatky. Poradce je odměňován společností APOS na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi poradcem a APOS. Konečná výše odměny se odvíjí od druhu investičního nástroje, výše investované částky a dalších faktorů. Klientovi poskytne APOS na jeho žádost podrobnosti ohledně pobídky.

Klientovi mohou být v souvislosti s poskytnutím investiční služby účtovány třetími stranami poplatky, kterými jsou především:

- vstupní poplatek, jež se stanoví procentem z objemu investice (obvykle vstupní poplatek představuje 2 až 5% ze vstupní investice);

- výstupní poplatek, který se stanoví procentem z objemu investice;

- manažerský (správcovský) poplatek, který se zpravidla počítá procentem z objemu obhospodařovaného objemu aktiv příslušného investičního nástroje;

- poplatky bank za převody peněžních prostředků a devizové operace;

- v případě cizoměnových fondů nebo investic mohou být náklady na investici nebo jejich část hrazena v cizí měně a s tím účtovány i související náklady na měnovou konverzi, bližší informace o nákladech na měnovou konverzi a použitých směnných kurzech Vám sdělí subjekt, kterému je předáván pokyn k investici;

- náklady zasílání informací o stavu majetkového účtu a informací o provedených pokynech v podobě poštovného;

- transakční poplatky za vedení investičního účtu;-individuálně mohou vzniknout další náklady, které jsou uvedeny ve statutu, který zákazník obdrží na žádost v případě nákupu takovéhoto investičního nástroje.

Konkrétní údaje o nákladech a poplatcích budou zákazníkovi poskytnuty v souvislosti s konkrétním investičním nástrojem a investiční službou.

V neposlední řadě mohou zákazníkovi vzniknout další náklady v souvislosti s nákupem a prodejem investičních nástrojů, zejména pak daňové povinnosti, které za zákazníka nehradí APOS.

 

nformace o rizicích

Investování obecně je spojeno s určitou mírou rizika. Všechny investice na kapitálových trzích nesou v sobě riziko kapitálové ztráty, kdy investor nemusí dosáhnout požadovaného výnosu nebo získat zpět plnou výši investovaného kapitálu.

Investice do cenných papírů kolektivního investování (dále též "fondy") v sobě obsahují zejména tržní riziko (kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní v průběhu času), kreditní riziko (emitent cenného papíru nesplní své závazky řádně a včas), likviditní riziko (investiční nástroj může být v daném časovém horizontu obtížně prodejný) a měnové riziko (aktiva ve fondech mohou být investována do cenných papírů, které mohou být denominovány v různých měnách). Případná další specifická rizika u jednotlivých fondů jsou uvedena v příslušném statutu, který zákazník obdrží na žádost v případě zájmu o nákup takového fondu.

 

S investičními nástroji jsou obecně spojena následující rizika:

a) tržní riziko – jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory, které spočívá ve změně tržních cen investičních nástrojů; obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje;

b) úvěrové (kreditní) riziko – jedná se o riziko emitenta spočívající v tom, že se emitent dostane do úpadku následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné; v takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i veškerý kapitál investovaný do těchto investičních nástrojů; negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta;

c) likviditní riziko – v důsledku tohoto rizika může dojít k tomu, že investor nebude moci prodat určitý investiční nástroj za tržní cenu (resp. za cenu blízkou tržní ceně) a to z důvodu malého objemu trhu s daným investičním nástrojem;

d) měnové riziko – investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry;

e) úrokové riziko – u investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb;

f) operační riziko – riziko vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, případně z vnějších událostí;

g) riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování – toto riziko může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování investiční nástroje investora;

 

Garanční systémy

U investic do podílových fondů spravovaných investiční společností neexistuje žádný garanční fond ani jiný podobný systém ve smyslu pojištění hodnoty investovaného majetku klienta.

 

Informace o vyřizování stížnosti a reklamací

Stížnost nebo reklamaci ohledně poskytovaných služeb nebo k osobě poradce je možno podat osobně v sídle APOS, nebo na kontaktní emailové adrese APOS emailem nebo písemně na kontaktní adresu APOS. Na vyžádání poskytne APOS zákazníkovi závazná pravidla pro řešení stížností a reklamací.

 

Dohled

Dohled nad činností APOS vykonává Česká národní banka, se sídlem na Příkopě 28, Praha 1, 115 03, u které je také možné uplatnit případnou stížnost na jednání APOS, jejího poradce.

 

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ A DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

Informace pro klienty podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „ZDPS“) a zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření (dále jen „ZDS“). Následující informace se týkají doplňkového penzijního spoření, vztahují se však i na důchodové spoření.

 

Informace o investičním zprostředkovateli

APOS Consult je na základě registrace a vydaného osvědčení Českou národní bankou, se sídlem na Příkopě 28, Praha 1, 115 03, ze dne 3.9.2010 registrovaným investičním zprostředkovatelem dle ustanovení § 29 odst. 1 ZPKT a je oprávněn zprostředkovávat produkty doplňkového penzijního spoření.

 

Zprostředkovávané služby

APOS jménem a na účet níže uvedených penzijních společností uzavírá s klienty smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

Smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím poradců (vázaných zástupců) APOS, se kterými má APOS uzavřenu písemnou smlouvu, a kteří jsou zapsáni v seznamu vázaných zástupců APOS vedeného Českou národní bankou a oprávnění uzavírat smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

APOS jedná jménem a na účet následujících penzijních společností:

Penzijní společnost

sídlo

IČO

Allianz penzijní společnost, a.s.

Ke Štvanici 656/3

Praha

18600

25612603

AXA penzijní společnost a.s.

Úzká 488/8

Brno

60200

61859818

Conseq penzijní společnost, a.s.

Rybná 682/14

Praha 1 - Staré Město

110 00

29145813

Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Poláčkova 1976/2

Praha 4

140 21

61672033

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Na Pankráci 1720/123

Praha 4

140 21

61858692

 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje a způsob komunikace

Klienti se mohou na APOS obracet prostřednictvím svého poradce (vázaného zástupce) nebo:

 • osobně na kontaktní adrese společnosti: Komenského 373, Strakonice, 386 01
 • telefonicky na čísle:  +420 731 980 505
 • emailem na adrese: centrala@aposconsult.cz

Komunikace probíhá v českém jazyce.

 

Informace o pravidlech proti střetu zájmů

APOS poskytuje své služby širokému spektru klientů a zároveň spolupracuje s řadou dalších osob, a proto nelze vždy bezpečně vyloučit hrozbu střetu zájmů. APOS proto přijímá následující opatření za účelem minimalizace rizik vyplývajících z potenciálního střetu zájmů. APOS kdykoli poskytne na žádost svých klientů podrobnější informace týkající se této problematiky.

APOS se snaží identifikovat všechny oblasti, ve kterých může dojít ke střetu zájmů. Jedná se zejména o:

-v ztahy mezi APOS, jejími zaměstnanci a poradci (vázanými zástupci) na straně jedné a jejími klienty na straně druhé

- vztahy mezi klienty APOS navzájem

Z obecného hlediska se jedná o situace, kdy sama společnost, zaměstnanec nebo poradce APOS má zájem na výsledku služby poskytované klientovi, který je odlišný od klientova zájmu na výsledku této služby, může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě, a to na úkor klienta, má motivaci upřednostnit zájem klienta před zájmy jiného klienta, provozuje stejnou podnikatelskou činnost jako klient (tj. jsou navzájem ve vztahu konkurence), apod.

Opatření přijatá za účelem minimalizace rizik z potenciálního střetu zájmů tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů klientů APOS zahrnují především:

- organizační a administrativní postupy zajišťující, aby od sebe byly odděleny obchody, mezi kterými může dojít ke střetu zájmů, a aby potenciálně citlivé aktivity zůstaly zachovány v tajnosti

- pravidla jednání zaměstnanců a poradců APOS, která mimo jiné vyžadují jednání zaměstnanců a poradců v zájmu klientů

- školení zaměstnanců týkající se výše uvedených požadavků

 

Informace o pobídkách, nákladech a poplatcích

V rámci zprostředkování uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření ze strany APOS může docházet k tomu, že APOS poskytuje třetím stranám nebo od třetích stran přijímá pobídky, ať už se jedná o pobídky v peněžité či nepeněžité formě. Tyto pobídky přispívají ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a není tím dotčena jeho povinnost jednat v nejlepším zájmu svých klientů. Mezi standardní pobídky od třetích stran patří úplata za zprostředkování doplňkového penzijního spoření od penzijní společnosti. Její výše nepřesáhne zákonem stanovenou hranici ve výši 3,5 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti za uzavření jedné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Rozhodným okamžikem pro výpočet odměny je den uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

Za zprostředkování doplňkového penzijního spoření nejsou ze strany APOS účtovány klientovi žádné poplatky. Poradce je odměňován společností APOS na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi poradcem a APOS. Konečná výše odměny se může odvíjet od druhu zvolené investiční strategie, výše investované částky a dalších faktorů. Klientovi poskytne APOS na jeho žádost podrobnosti ohledně pobídky.

Klientovi mohou být v souvislosti se doplňkovým penzijním spořením účtovány penzijní společností poplatky, kterými jsou především:

- úplata za obhospodařování majetku v účastnických fondech;

- úplata za zhodnocení majetku v účastnických fondech;

- jednorázové poplatky za změnu strategie spoření, převod prostředků k jiné penzijní společnosti, pozastavení výplaty dávek, odeslání výpisu doplňkového penzijního spoření častěji než jednou ročně, jiný způsob výplaty dávky než vnitrostátním bankovním převodem, poskytování informací a provádění administrativních úkonů v souvislosti s výkonem rozhodnutí vedeného proti účastníkovi a poskytování informací jiným způsobem než stanoví tento zákon.

Konkrétní údaje o nákladech a poplatcích budou zákazníkovi poskytnuty v souvislosti s konkrétní smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a budou uvedeny v příslušném statutu konkrétního účastnického fondu.

 

Informace o rizicích

Investování obecně je spojeno s určitou mírou rizika, to platí i pro investice prováděné prostřednictvím účastnických fondů. Všechny investice na kapitálových trzích nesou v sobě riziko kapitálové ztráty, kdy investor nemusí dosáhnout požadovaného výnosu nebo získat zpět plnou výši investovaného kapitálu.

 

Investice do účastnických fondů (dále též "fondy") v sobě obsahují zejména tržní riziko (kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní v průběhu času), kreditní riziko (emitent cenného papíru nesplní své závazky řádně a včas), likviditní riziko (investiční nástroj může být v daném časovém horizontu obtížně prodejný) a měnové riziko (aktiva ve fondech mohou být investována do cenných papírů, které mohou být denominovány v různých měnách). Případná další specifická rizika u jednotlivých fondů jsou uvedena v příslušném statutu, který zákazník obdrží na žádost v případě zájmu o investici do takového fondu.

S investováním jsou obecně spojena následující rizika:

a) tržní riziko – jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory, které spočívá ve změně tržních cen investičních nástrojů; obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje;

b) úvěrové (kreditní) riziko – jedná se o riziko emitenta spočívající v tom, že se emitent dostane do úpadku následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné; v takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i veškerý kapitál investovaný do těchto investičních nástrojů; negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta;

c) likviditní riziko – v důsledku tohoto rizika může dojít k tomu, že investor nebude moci prodat určitý investiční nástroj za tržní cenu (resp. za cenu blízkou tržní ceně) a to z důvodu malého objemu trhu s daným investičním nástrojem;

d) měnové riziko – investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry;

e) úrokové riziko – u investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb;

f) operační riziko – riziko vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, případně z vnějších událostí;

g) riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování – toto riziko může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování investiční nástroje investora;

 

Garanční systémy

U investic do účastnických fondů spravovaných penzijní společností neexistuje žádný garanční fond ani jiný podobný systém ve smyslu pojištění hodnoty investovaného majetku klienta.

 

Informace o vyřizování stížnosti a reklamací

Stížnost nebo reklamaci ohledně poskytovaných služeb nebo k osobě poradce je možno podat osobně v sídle APOS, nebo na kontaktní emailové adrese APOS emailem nebo písemně na kontaktní adresu APOS. Na vyžádání poskytne APOS zákazníkovi závazná pravidla pro řešení stížností a reklamací.

 

Dohled

Dohled nad činností APOS a penzijních společností vykonává Česká národní banka, se sídlem na Příkopě 29, Praha 1, 115 03, u které je také možné uplatnit případnou stížnost na jednání APOS, jejího poradce nebo penzijní společnost.

 

Ostatní důležité informace

Další důležité informace pro zákazníky zejména ohledně strategie spoření, struktuře majetku účastnického fondu jsou uvedeny přímo ve statutu konkrétního fondu nebo dalších informačních materiálech. Tyto materiály zajistí poradce na vyžádání.

 

POJIŠTĚNÍ

Informace pro klienty podle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona v platném znění.

APOS Consult je pojišťovací agent ve smyslu § 7 zákona č. 38/2004 Sb.

Jejím jménem a na její účet jedná ve smyslu § 6 zákona č. 38/2004 Sb. podřízený pojišťovací zprostředkovatel (poradce).

APOS i podřízený  pojišťovací zprostředkovatel jsou zapsáni v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů  a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeného Českou národní bankou (ČNB). Tuto skutečnost lze ověřit ve Věstníku ČNB, na internetových stránkách www.cnb.cz nebo přímo v sídle ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03.

APOS zprostředkovává vzájemně konkurenční nabídku produktů více pojišťoven, jejichž aktuální seznam sdělí na požádání klienta podřízený pojišťovací zprostředkovatel. APOS neposkytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinna poskytovat řádnou analýzu nabídky pojišťoven.

APOS nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu v pojišťovnách, jejichž produkty zprostředkovává. Stejně tak žádná z těchto pojišťoven ani žádný z jejich majoritních akcionářů nemají žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu APOS.

Na žádost klienta poskytne podřízený pojišťovací zprostředkovatel informace o způsobu jeho odměňování, totéž platí pro APOS.

Klient může podat stížnost na činnost podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele přímo v sídle APOS, písemně na adresu sídla APOS nebo elektronicky emailem na adresu centrala@aposconsult.cz .

Klient může podat stížnost na činnost APOS nebo poradce jako podřízeného pojišťovacího poradce ústně nebo písemně u České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03. Klient může podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu.

 

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVER

Informace pro klienty podle zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úveru.

Apos Consult zastoupený poradcem jednají při zprostředkování spotřebitelského úvěru jménem věřitele na základě smlouvy příkazního typu.

Apos Consult vykonává činnost pro více věřitelů.

Klient (spotřebitel) neplatí společnosti Apos Consult za zprostředkování spotřebitelského úvěru žádnou odměnu.

Činnost společnosti Apos Consult jako zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů podléhá dohledu České obchodní inspekce (ČOI), Štěpánská 15, Praha 2, 120 00 a České národní banky (ČNB), Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03. Stížnost na postup podřízeného zprostředkovatele lze podat u zprostředkovatele osobně, písemně nebo elektronicky emailem na výše uvedených kontaktech. Stížnost na postup poradce nebo na postup Apos Consult lze podat u ČOI nebo ČNB.

 

ZVLÁŠTNÍ SOUHRNNÉ INFORMACE OHLEDNĚ POBÍDEK

V rámci poskytování služeb (investiční služby, uzavíraní smluv ohledně důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření, zprostředkování pojištění, spotřebitelského úvěru a dalších) ze strany APOS a jeho poradců může nad rámec obvyklých pobídek popsaných u jednotlivých druhů poskytovaných služeb docházet k tomu, že APOS poskytuje třetím stranám pobídky v peněžité nebo nepeněžité formě. Tyto pobídky přispívají ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a není tím dotčena povinnost APOS a poradce jednat v nejlepším zájmu svých klientů.

Konkrétně se jedná o část zprostředkovatelské provize APOS hrazenou producenty zprostředkovávané smlouvy nebo produktu (investičními společnostmi, penzijními společnostmi, pojišťovnami, úvěrovými institucemi a další) ve prospěch APOS, která je hrazena třetí osobě za zprostředkování doporučení kontaktu (dále jen „provize“) a umožňuje APOS a jeho poradcům poskytovat klientům lepší kvalitu služeb.

Výše uvedená provize je APOS poskytována mj. sportovním a jiným klubům na základě vzájemné smlouvy o spolupráci a sponzoringu. Výše poskytované provize se obvykle pohybuje mezi 5 až 30 % ze zprostředkovatelské provize APOS.

Konkrétní údaje a další podrobnosti o pobídkách, výši provize pro třetí osobu, resp. zprostředkovatelské provize pro APOS nebo poradce související s poskytovanou službou nebo zprostředkovávaným produktem či smlouvu, sdělí vždy na žádost klienta poradce.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Klient je povinen sdělit pravdivě veškeré podstatné informace týkající se především jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, a to prostřednictvím vyplnění investičního dotazníku, příp. další související dokumentace, dále je povinen sdělit pravdivě veškeré podstatné informace týkající se jeho přání a potřeb v souvislosti s pojištěním a dále je povinen pravdivě sdělit veškeré podstatné informace umožňující APOS posoudit schopnost splácet spotřebitelský úvěr.

Klient si musí být vědom případných rizik a možných ztrát při obchodování na finančních trzích, na která byl před poskytnutím investiční služby upozorněn. To samé platí pro rizika spojená s pojistnými produkty tvořícími kapitálovou složku a investujícími tento kapitál na finančních trzích.

Klient je před poskytnutím investičních služeb, zprostředkování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření, zprostředkováním pojištění a spotřebitelského úvěru jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, především pak výši poplatků a dalších nákladů, které jsou s investicí, důchodovým spoření a doplňkovým penzijního spoření, pojistným produktem nebo spotřebitelským úvěrem spojeny.

Klient poskytuje veškeré uvedené údaje dobrovolně společnosti APOS a jejím smluvním partnerům, kteří jsou povinni s nimi nakládat a chránit plně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zákazník souhlasí se zpracováním těchto údajů dle veškerých zákonných podmínek a předpokladů. Na všechny informace uvedené v tomto dokumentu se vztahuje povinnost mlčenlivosti.

Služby pro jednotlivce a rodiny Služby pro podnikatele a firmy
Kontakty

APOS CONSULT s.r.o.

Komenského 373
386 01 Strakonice

tel.: 731 980 505
e-mail: centrala@aposconsult.cz

ukázat na mapě
Vstup pro členy    Informace pro klienty    Podmínky užití    Plánované akce