Doplňkové penzijní spoření

Úvod Informace Doplňkové penzijní spoření

INFORMAČNÍ LIST SAMOSTATNÉHO ZPROSTŘEDKOVATELE DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

Informace pro zákazníky podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „ZDPS“).

 1. Informace o zprostředkovateli

Společnost APOS CONSULT s.r.o., IČ: 29231591, se sídlem Brno, Holandská 878/2, PSČ 63900, spisová značka C 67287 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „společnost“), je zapsaná v registru České národní banky, se sídlem na Příkopě 28, Praha 1, 115 03, jako samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření podle § 77 ZDPS a má tak oprávnění zprostředkovávat produkty doplňkového penzijního spoření.

 1. Zprostředkovávané služby

Společnost jménem a na účet níže uvedených penzijních společností uzavírá se zákazníky smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

Smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím poradců (vázaných zástupců) společnosti, se kterými má společnost uzavřenu písemnou smlouvu, a kteří jsou zapsáni v seznamu vázaných zástupců společnosti vedeného Českou národní bankou a mají oprávnění uzavírat smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

Společnost jedná jménem a na účet následujících penzijních společností:

Penzijní společnost

sídlo

IČO

Allianz penzijní společnost, a.s.

Ke Štvanici 656/3, Praha, 186 00

25612603

AXA penzijní společnost a.s.

Úzká 488/8, Trnitá, 602 00

61859818

Conseq penzijní společnost, a.s.

Rybná 682/14, Praha 1, 110 00

29145813

Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.

Poláčkova 1976/2, Praha 4, 140 21

61672033

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Na Pankráci 1720/123, Praha 4, 140 21

61858692

ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Radlická 333/150, Praha 5, 150 57

61859265

KB Penzijní společnost, a.s.

náměstí Junkových 2772/1, Praha 5, 155 00

61860018

NN Penzijní společnost, a.s.

Nádražní 344/25, Praha, 150 00

63078074

 

 1. Kontaktní údaje a způsob komunikace

Zákazníci se mohou na společnost obracet prostřednictvím svého poradce (vázaného zástupce) nebo:

 • osobně na kontaktní adrese společnosti: Holandská 878/2, Brno 63900

 • telefonicky na čísle: +420 731 980 505

 • emailem na adrese: centrala@aposconsult.cz

Komunikace probíhá v českém jazyce.

 1. Informace o pravidlech proti střetu zájmů

Společnost poskytuje své služby širokému spektru zákazníků a zároveň spolupracuje s řadou dalších osob, a proto nelze vždy bezpečně vyloučit hrozbu střetu zájmů. Společnost proto přijímá následující opatření za účelem minimalizace rizik vyplývajících z potenciálního střetu zájmů. Společnost kdykoli poskytne na žádost svých zákazníků podrobnější informace týkající se této problematiky.

Společnost se snaží identifikovat všechny oblasti, ve kterých může dojít ke střetu zájmů. Jedná se zejména o:

- vztahy mezi společností, jejími zaměstnanci a poradci (vázanými zástupci) na straně jedné a jejími zákazníky na straně druhé

- vztahy mezi zákazníky a společností navzájem

Z obecného hlediska se jedná o situace, kdy sama společnost, zaměstnanec nebo poradce společnosti má zájem na výsledku služby poskytované zákazníkovi, který je odlišný od zákazníkova zájmu na výsledku této služby, může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě, a to na úkor zákazníka, má motivaci upřednostnit zájem zákazníka před zájmy jiného zákazníka, provozuje stejnou podnikatelskou činnost jako zákazník (tj. jsou navzájem ve vztahu konkurence), apod.

Opatření přijatá za účelem minimalizace rizik z potenciálního střetu zájmů tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů zákazníků společnosti zahrnují především:

- organizační a administrativní postupy zajišťující, aby od sebe byly odděleny obchody, mezi kterými může dojít ke střetu zájmů, a aby potenciálně citlivé aktivity zůstaly zachovány v tajnosti

- pravidla jednání zaměstnanců a poradců společnosti, která mimo jiné vyžadují jednání zaměstnanců a poradců v zájmu zákazníků

- zákaz doporučování konkrétních penzijních produktů na úkor jiných produktů, které by lépe odpovídaly potřebám zákazníka

- kontroly poradců a jejich obchodů

- školení zaměstnanců týkající se výše uvedených požadavků

 1. Informace o pobídkách, nákladech a poplatcích

V rámci zprostředkování uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření může společnost v mezích § 128 ZDPS přijímat od třetích stran poplatky, odměny nebo nepeněžité výhody (pobídky), o nichž byl účastník předem informován, a které nejsou v rozporu s povinností společnost jednat s účastníkem kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v jeho nejlepším zájmu, a které přispívají ke zlepšení kvality činnosti společnosti. Jedná se zejména o odměny za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření od penzijní společnosti.

Výše odměny společnosti placené penzijními společnostmi je stanovena individuálně, zpravidla v závislosti na kvalitě zprostředkovaných smluv o doplňkovém penzijním spoření a nesmí překročit 7% průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti za uzavření jedné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření (pro rok 2020 maximálně 2 340 Kč). Rozhodným okamžikem pro výpočet odměny je den uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

Výše odměny je závislá na vstupních faktorech, které jsou odlišné u jednotlivých penzijních společností. Těmito faktory jsou:

• výše příspěvku, přičemž platí, že čím vyšší příspěvek, tím se odměna zvyšuje

• věk účastníka, přičemž platí, že čím nižší věk, tím se odměna zvyšuje

• rozložení příspěvků do účastnických fondů, přičemž platí, že čím rizikovější fond, tím je odměna vyšší

Pro bližší představu o výši odměny lze uvést, že ve většině případů v případě měsíčního příspěvku ve výši alespoň 300 Kč a věku účastníka nižšího jak 45 let, se odměna pohybuje ve výši 5 až 7% průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti za uzavření jedné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Obdobná odměna společnosti náleží nejen za nově uzavřené smlouvy, ale i rovněž za navýšení měsíčního příspěvku či provedení mimořádného vkladu účastníkem.

Společnost dále vede seznam konkrétních pobídek, přičemž na žádost zákazníka sdělí podrobnosti k jednotlivé pobídce.

Za zprostředkování doplňkového penzijního spoření nejsou ze strany společnosti účtovány zákazníkovi žádné poplatky. Poradce je odměňován společností na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi poradcem a společností. Konečná výše odměny se může odvíjet od druhu zvolené investiční strategie (přičemž může platit, že čím rizikovější strategie, tím vyšší odměna), výše investované částky a dalších faktorů. Zákazníkovi na jeho žádost společnost poskytne podrobnosti ohledně pobídky.

Zákazníkovi mohou být v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením účtovány penzijní společností poplatky, kterými jsou především:

• úplata za obhospodařování majetku v účastnických fondech;

• úplata za zhodnocení majetku v účastnických fondech;

• jednorázové poplatky za změnu strategie spoření, převod prostředků k jiné penzijní společnosti, pozastavení výplaty dávek, odeslání výpisu doplňkového penzijního spoření častěji než jednou ročně, jiný způsob výplaty dávky než vnitrostátním bankovním převodem, poskytování informací a provádění administrativních úkonů v souvislosti s výkonem rozhodnutí vedeného proti účastníkovi a poskytování informací jiným způsobem, než stanoví tento zákon.

Konkrétní údaje o nákladech a poplatcích budou zákazníkovi poskytnuty v souvislosti s konkrétní smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a budou uvedeny v příslušném statutu konkrétního účastnického fondu.

 1. Informace o rizicích

Investování obecně je spojeno s určitou mírou rizika, to platí i pro investice prováděné prostřednictvím účastnických fondů. Všechny investice na kapitálových trzích nesou v sobě riziko kapitálové ztráty, kdy investor nemusí dosáhnout požadovaného výnosu nebo získat zpět plnou výši investovaného kapitálu.

Investice do účastnických fondů (dále též "fondy") v sobě obsahují zejména tržní riziko (kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní v průběhu času), kreditní riziko (emitent cenného papíru nesplní své závazky řádně a včas), likviditní riziko (investiční nástroj může být v daném časovém horizontu obtížně prodejný) a měnové riziko (aktiva ve fondech mohou být investována do cenných papírů, které mohou být denominovány v různých měnách). Případná další specifická rizika u jednotlivých fondů jsou uvedena v příslušném statutu, který zákazník obdrží na žádost v případě zájmu o investici do takového fondu.

S investováním jsou obecně spojena následující rizika:

a) tržní riziko – jedná se o jedno z nejvýznamnějších rizik pro investory, které spočívá ve změně tržních cen investičních nástrojů; obecné tržní riziko může být způsobeno změnou trhu jako celku, specifické tržní riziko může být zapříčiněno nepříznivým vývojem konkrétního investičního nástroje;

b) úvěrové (kreditní) riziko – jedná se o riziko emitenta spočívající v tom, že se emitent dostane do úpadku následkem čehož budou jím emitované investiční nástroje významně znehodnoceny nebo zcela bezcenné; v takovém případě musí investor počítat s tím, že může ztratit i veškerý kapitál investovaný do těchto investičních nástrojů; negativní vliv na hodnotu investičních nástrojů může mít i snížení ratingu emitenta;

c) likviditní riziko – v důsledku tohoto rizika může dojít k tomu, že investor nebude moci prodat určitý investiční nástroj za tržní cenu (resp. za cenu blízkou tržní ceně) a to z důvodu malého objemu trhu s daným investičním nástrojem;

d) měnové riziko – investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou rovněž vystaveny fluktuacím vyplývajícím ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí v jiných měnách, popřípadě jejich jiné parametry;

e) úrokové riziko – u investičních nástrojů citlivých na úrokové sazby (např. dluhopisy) je patrné úrokové riziko, které spočívá v možném nepříznivém vývoji tržních úrokových sazeb;

f) operační riziko – riziko vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, případně z vnějších událostí;

g) riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování – toto riziko může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování investiční nástroje investora;

 1. Garanční systémy

U investic do účastnických fondů spravovaných penzijní společností neexistuje žádný garanční fond ani jiný podobný systém ve smyslu pojištění hodnoty investovaného majetku zákazníka.

 1. Informace o vyřizování stížností a reklamací a mimosoudní řešení sporů

Stížnost nebo reklamaci ohledně poskytovaných služeb nebo k osobě poradce je možno podat osobně v sídle společnosti, nebo na kontaktní emailové adrese společnosti emailem nebo písemně na kontaktní adresu společnosti. Na vyžádání poskytne společnost zákazníkovi závazná pravidla pro řešení stížností a reklamací v podobě Reklamačního řádu, který je také dostupný na webových stránkách společnosti.

Pokud je zákazník podávající reklamaci či stížnost spotřebitelem, může v případě nespokojenosti s řešením svého případu kontaktovat příslušný správní orgán pro tzv. mimosoudní řešení sporů. Tímto správním orgánem je pro oblast doplňkového penzijního spoření Česká obchodní inspekce. Bližší kontaktní informace a internetový formulář podání jsou dostupné na webu www.coi.cz.

 

 1. Dohled

Dohled nad činností společnosti a penzijních společností vykonává ČNB, u které je také možné uplatnit případnou reklamaci či stížnost na jednání společnosti, jejího poradce nebo penzijní společnost. ČNB nerozhoduje o předmětu sporu, ale podáním se zabývá výhradně z hlediska, zda byly dodrženy právní předpisy, na které ČNB dohlíží. ČNB je možné kontaktovat prostřednictvím www.cnb.cz nebo na adrese jejího sídla: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

 1. Ostatní důležité informace

Další důležité informace pro zákazníky zejména ohledně strategie spoření, struktuře majetku účastnického fondu jsou uvedeny přímo ve statutu konkrétního fondu nebo dalších informačních materiálech. Tyto materiály zajistí poradce na vyžádání.

Duben 2020

Vstup pro členy    Informace pro klienty    Podmínky užití    Plánované akce    Informace o zpracování osobních údajů    Reklamační řád