Distribuce pojištění a zajištění

Úvod Informace Distribuce pojištění a zajištění

INFORMAČNÍ LIST POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE

 

Společnost APOS CONSULT s.r.o., IČ: 29231591, se sídlem Holandská 878/2, 639 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 67287 (dále jen „společnost“ nebo „zprostředkovatel“) jako samostatný zprostředkovatel vykonává činnost zprostředkování pojištění jako pojišťovací agent (pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu na základě písemné smlouvy) nebo jako pojišťovací makléř (pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka na základě písemné smlouvy se zákazníkem). Jakožto pojišťovací zprostředkovatel má podle § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění povinnost sdělit zákazníkům následující informace, které se vztahují na výkon činnosti zprostředkovatele jako pojišťovacího agenta (pro výkon činnosti jako pojišťovacího makléře se mohou některé níže uvedené informace lišit a budou zákazníkovi sděleny jiným vhodným způsobem):

 1.      I.      Komunikace a kontaktní údaje

Při zprostředkování pojištění jedná společnost jakožto samostatný zprostředkovatel prostřednictvím svých vázaných zástupců. Zákazníci se tak mohou na společnost obracet prostřednictvím svého poradce (vázaného zástupce) nebo:

 • osobně na kontaktní adrese společnosti: Holandská 878/2, 639 00 Brno
 • telefonicky na čísle: +420 731 980 505
 • emailem na adrese: centrala@aposconsult.cz

 

 1.     II.      Ověření oprávnění

Informace o společnosti jako samostatném zprostředkovateli, seznam pojišťoven, jejichž pojištění společnost zprostředkovává včetně dalších informací o těchto poskytovatelích, a o vázaných zástupcích společnosti je možné ověřit v registru vedeném ČNB na adrese (zadat „přímé vyhledání“): https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz

Na této adrese je rovněž uveden postup k vyhledání a ověření registrace daného subjektu. Na požádání je povinnost předložit osvědčení o registraci.

 1.    III.      Zprostředkovávané služby

Společnost uzavírá se zákazníky smlouvy o pojištění jménem a na účet pojišťoven, jejichž seznam je uveřejněn v registru ČNB (viz bod II. výše).

Smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím poradců (vázaných zástupců) společnosti, se kterými má společnost uzavřenu písemnou smlouvu, a kteří jsou zapsáni v seznamu vázaných zástupců společnosti vedeného ČNB a mají oprávnění uzavírat smlouvy o pojištění.

 1.   IV.      Zákonné povinnosti  zprostředkovatele

Společnost nepřijímá pojistné od zákazníků a nepodílí se na vyplácení pojistných plnění.

Společnost nesmí: a) přijmout peněžitou výhodu, která může vést k porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují ke zprostředkování pojištění; b) nabídnout nebo poskytnout peněžitou výhodu, která může vést k porušení povinností stanovených právními předpisy vztahujícími se ke zprostředkování pojištění. Jedná se zejména o neobvyklé úplaty v souvislosti se zprostředkováním pojištění, neobvyklé úplaty za poskytnutí služby, neopodstatněné výhody finanční, materiální a nemateriální.

Společnost nesmí zprostředkovávat jednotlivé pojištění jako pojišťovací makléř a pojišťovací agent.

 1.    V.      Odměna

Společnost je za zprostředkování pojištění odměňována prostřednictvím provizí od pojišťoven, které se odvíjí v případě sjednání nové pojistné smlouvy od výše sjednaného pojistného (čím vyšší pojistné, tím vyšší provize) nebo v případě změny pojištění na základě navýšení pojistného (čím vyšší navýšení pojistného, tím vyšší provize). Vázaný zástupce společnosti je pak odměňován podílem na provizi, kterou společnost obdrží od pojišťovny. Zákazník neplatí vázanému zástupci ani společnosti žádnou odměnu, protože ta je již zahrnuta v provizi od pojišťovny, resp. v ceně pojištění.

 1.   VI.      Environmentální a sociální udržitelnost

Společnost prohlašuje, že z důvodu efektivnosti v rámci poskytovaného poradenství a zprostředkovávaných pojistných produktů není zohledňován jejich dopad na udržitelnost (environmentální či sociální) ve smyslu nařízení EU č. 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, pokud o to zákazník nepožádá. Zprostředkované produkty neprosazují principy a cíle udržitelnosti, není-li příslušnou pojišťovnou u konkrétního produktu uvedeno jinak. Zákazník má právo se informovat na dopady a rizika týkající se udržitelnosti u konkrétního produktu a společnost mu je sdělí na základě informací od pojišťovny. Zásady odměňování společnosti nijak nezohledňují dopady na udržitelnost poskytovaného poradenství.

 1.   VII.      Další informace

Společnost nemá přímý ani nepřímý podíl, který by převyšoval 10 %, na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý ani nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

 1.  VIII.      Stížnosti a reklamace, orgán dohledu a mimosoudní řešení sporů

Postup vyřizování stížností a reklamací je uveden v Reklamačním řádu, který je dostupný na www.aposconsult.cz/reklamacni-rad.

Stížnost na jednání společnosti, jejího poradce nebo poskytovatele úvěru může zákazník podat také příslušnému orgánu dohledu, kterým je Česká národní banka (ČNB). ČNB nerozhoduje o předmětu sporu, ale podáním se zabývá výhradně z hlediska, zda byly dodrženy právní předpisy, na které ČNB dohlíží. ČNB je možné kontaktovat prostřednictvím www.cnb.cz nebo na adrese jejího sídla: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Spory lze řešit též mimosoudně prostřednictvím Finančního arbitra nebo prostřednictvím Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú.:

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z. ú. je určená k mimosoudnímu řešení sporů v oblasti neživotního pojištění. Není určena k řešení spotřebitelských sporů v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. „povinné ručení“). Spory jiného druhu v oblasti finančních služeb (např. životní pojištění) náležejí do působnosti Finančního arbitra.

Bližší informace o bezplatném řešení sporu před ombudsmanem, včetně formuláře pro podání a kontakty najdete zde: www.ombudsmancap.cz.

Další informace o bezplatném řešení sporu u Finančního arbitra, včetně formuláře pro podání a kontakty najdete zde: www.finarbitr.cz.

 

Březen 2021

 

 

Vstup pro členy    Informace pro klienty    Podmínky užití    Plánované akce    Informace o zpracování osobních údajů    Reklamační řád